Press "Enter" to skip to content

Hoe Kan Ik Het Kwade Weerstaan?

Heb je wel eens gerookt? Weet je wanneer het moeilijkste moment is om te stoppen met roken? Dat is vlak nadat je hardop hebt gezegd dat je wil stoppen met roken. Mensen gaan op je letten en kijken of je nog steeds gestopt bent. ‘Ahh rook je weer? Gebrekkig karakter zeker!’. Ik dacht al dat je het niet kon. Fijn dat je nu weer normaal doet.

Je komt in de verleiding om weer een sigaret op te steken of je denkt dat je er nog wel eentje kunt roken. Dat verhaal vertelde ik een keer aan een vriendin op een christelijke conferentie. Zij was voor haar gevoel aangevallen door het kwade. Satan, de duivel, de tegenstander, hoe je het noemen wil. Ze had namelijk de avond ervoor een getuigenis gegeven voor een volle zaal en daarbij gezegd volledig voor Jezus te willen gaan. Toen ik haar dit voorbeeld gaf werd het voor haar een stuk duidelijker dat zodra je voor de Heer gekozen hebt en de Heer wil gaan dienen je op de radar komt van de tegenstander. Als je voor het eerst de keuze voor God hebt gemaakt of voor het eerst sinds lange tijd dan kan je soms overweldigd raken van de verleidingen waar je ineens in terecht komt. Iemand die niet voor God gekozen heeft is niet interessant voor de tegenstander. Het valt mij ook op dat als er iets fout of zondigs gebeurt in de kerk dat het dan veel meer uitvergroot wordt dan wanneer het bij een willekeurige vereniging gebeurt. Er wordt vaak verwacht dat je als christen “beter” bent en daarom vinden mensen het ook zo geruststellend om te zien dat wij ook maar mensen zijn.

Vanavond wil ik jullie iets vertellen over hoe de tegenstander te werk gaat en hoe we het kwade kunnen weerstaan. Allereerst is het heel goed om de duivel niet te ontkennen. De duivel bestaat, dus houdt daar rekening mee. Maar heb er niet een overmatige of ongezonde belangstelling voor. In beide gevallen ben je vatbaar voor de tegenstander.

Nu dat gezegd is, is het goed om te kijken naar hoe de duivel werkt. Hebben jullie enig idee wanneer de duivel voor het eerst in de bijbel genoemd wordt? Genesis 3. Dus het derde hoofdstuk van de bijbel. God heeft net de Aarde geschapen en Adam en Eva lopen rond in het Paradijs. Dan staat er dit.

Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ Genesis 3:1.

Dat klopt niet. Dit is een leugen van de duivel. De duivel schept twijfel. Klopt het wel? Heeft God dat echt gezegd? In Genesis 2:16-17 vertelt God dat ze van alle bomen mogen eten, op één na. De boom van de kennis van goed en kwaad mogen ze niet eten. Dat zegt ze dan ook:

‘We mogen van de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, ‘behalve van die boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ Aldus Genesis 3:2.

Satan schenkt helemaal geen aandacht aan het vele wat wel mag, maar satan legt de focus op dat ene wat niet mag. Om die vervolgens uit te vergroten, te ontkennen en de verleiding te scheppen.

Terwijl in 1 Timoteus 6:15-17 staat dat Jezus ons wil redden en ons wil helpen om een voorbeeld te zijn voor andere mensen. In deze roeping mogen we geniete van wat God ons allemaal wil geven. In het paradijs staan honderden, misschien wel miljoenen bomen en planten met vruchten waar ze van mogen eten. Toch legt de tegenstander de nadruk op die ene boom. Wat de tegenstander nu doet is niets zeggen over de het voorrecht van een relatie met God, hoe we in liefde groeien in relaties met elkaar. Over hoe het geloof ons zegeningen biedt, dat we de liefde van God mogen uitdelen aan anderen. Dat we mogen genieten van alles wat God voor ons gemaakt heeft.

De tegenstander is dat stemmetje in ons hoofd dat zegt wat we allemaal niet mogen. Maar ook de stem van anderen. Als ik in mijn studentensociëteit stond werd er telkens aan mij gevraagd of ik als christen wel mag drinken en dan somden ze op wat ik allemaal niet mocht doen vanwege mijn geloof. Aan de andere kant probeert de tegenstander ook te ontkennen dat er een straf is. Door te zeggen dat je best nog wel een biertje kunt drinken, nog wel even een stapje verder kunt gaan, dat je echt niet dood gaat van die ene sigaret. Dat je best nog wel een grapje kunt maken tegen iemand over hoe hij er bijloopt. Dat je best iets kunt zeggen over het lichaam van een vrouw.

Tegen Eva zegt de tegenstander het volgende:

‘Jullie zullen helemaal niet sterven’, zei de slang. ’Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je ervan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn, en de kennis zullen hebben tussen goed en kwaad.’ Genesis 3:4-5. Waarop Eva een hap van de vrucht neemt en die samen met Adam deelt.

De tegenstander zegt dat het geen kwaad kan als je God ongehoorzaam bent. Eigenlijk wil de tegenstander laten zien dat God een grote spelbederver is. God heeft volgens de tegenstander niet het beste met ons voor. En we zullen de boot missen als we doen wat God tegen ons zegt. Terwijl juist als we niet doen wat God ons zegt, we de boot zullen missen. Want dan gaat alles wat God voor ons bestemd heeft aan ons voorbij. Hoe? Dat zal ik laten zien.

Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er ledenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. Genesis 3:7-8.

Adam en Eva wandelden samen met God door het Paradijs. Het was een plek van liefde, vriendschap en eenheid. Door de zondeval werd er twijfel, angst, schaamte en scheiding gecreëerd. Adam gaf de schuld aan Eva, Eva gaf de schuld aan de slang. Terwijl we allemaal zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen keuzes. We kunnen de omstandigheden niet veranderen, we kunnen de ander niet beïnvloeden. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet, denkt en zegt.

Wat satan doet is verleiden, twijfel zaaien, misleiden en verwoesten. Satan wil je bij God wegtrekken. Daar zal satan alles voor doen. Het is aan ons hoe we daarmee omgaan. Hoe gaan we met het kwade om? Hoe zijn we liefdevol naar God, de ander en onszelf? Ik geloof heel erg dat jouw mensbeeld, je wereldbeeld en je zelfbeeld heel veel zegt over wat je Godsbeeld is. Ook geloof ik dat het doel van Christen zijn is om elke dag steeds meer op Jezus te lijken. Jezus volgen is een dagelijkse keuze. Het is een mindset en een lange moeilijke weg. Kennen jullie dit schilderij? Dit gaat over het smalle weg en de brede weg. Dit schilderij is gemaakt op basis van wat Jezus zegt in Matteüs 7:13-14:

‘Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden’,

Het leven van een christen is dus een dagelijkse keuze. Je kunt kiezen voor de makkelijke weg en de moeilijke weg. Je kunt je leven leiden of een leven doorgaan waarin jij geleid wordt. Dat de keuzes voor je gemaakt worden. Dat je een grenzeloos leven leidt. Waarbij je niet doet wat je zelf het liefste wilt en ook niet doet wat Jezus van je wilt. Het is namelijk heel erg makkelijk om een losbandig leven te leiden. Waarbij je ingaat op verleidingen van egoïsme, lust, hebzucht, vraatzucht en verslavingen. Dan merk je op een gegeven moment dat je er zo diep in zit, dat je er eigenlijk niet meer uitkomt.

Kies daarom voor de smalle poort en ga langs het smalle pad. Dat is een leven van dagelijkse keuzes. Waarbij je hoge pieken afwisselt met diepe dalen. Waarbij je nauw verbonden voelt met God, maar ook heel eenzaam kunt zijn. Waarbij je keuzes maakt op basis van je morele kompas. Vanuit omzien naar de ander en uit liefde voor Gods Schepping.

Nu zullen jullie je vast afvragen hoe je dat zou moeten doen? Gelukkig heeft de bijbel daar ook een antwoord op. In Efeziërs 6:10-17 heeft de schrijver het over de wapenrusting.

‘Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden.

Hier heeft de schrijver het dus ook over dagelijkse keuzes die je moet maken voor God. Maak dagelijks de keuze voor Jezus en bereid je voor zodat je weerstand kunt bieden tegen de listen de tegenstander. Dan vertelt de schrijver wat je kunt aantrekken. Allereerst: Houdt stand met de waarheid als gordel om uw heupen

We moeten christelijke waarheid in ons opnemen. Zorg ervoor dat je niet de dwaalleer van de tegenstander in je opneemt. Ook dit is een dagelijkse keuze. Wat zijn de boeken die je leest, de muziek die je luistert en de films die je kijkt.

Dan als tweede: de gerechtigheid als harnas om uw borst.

Gerechtigheid betekent volgens de bijbel dat God zondaars om Christus’ wil vrijspreekt van schuld. Dus dankzij wat Jezus heeft gedaan aan het kruis en door Zijn opstanding mogen wij vrij van schuld zijn. Door het harnas te dragen laten wij zien dat wij vrij zijn.

Als derde: de inzet van het evangelie als sandalen aan uw voeten.

Ik lees dit als wandelen met Jezus aan je zijde. Dat Jezus de stappen samen met je wil zetten en dat je het evangelie bij je mag dragen. Het evangelie wil zeggen Gods goede boodschap. Dat draag je met je mee en dat is te zien aan hoe je wandelt. Hoe jij in je geloof staat zegt heel veel over hoe je doet en beweegt. Meer dan wat je zegt.

Als vierde: draag daarbij jet geloof als schuld waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.

Het schild wil zeggen dat je vertrouwt op Gods beloften en die wil aannemen. Pijlen van de vijand kunnen heel veel schade aanrichten. Dit zijn bijvoorbeeld gedachten of negativiteit van anderen. Mensen die je van het geloof af willen houden of je uitdagen buiten je grens te gaan als gelovige. Die leugens kan je door het schild te gebruiken weerleggen. Daarom is het ook goed om te vertrouwen op Gods Geest.

Ten vijfde: draag de verlossing als helm

Er zijn drie soorten verlossing. Verlossing van de straf van de zonde. Verlossing van de macht van de zonde en de verlossing van de aanwezigheid van de zonde. We moeten onszelf deze gedachten inprenten, we zullen worden verlost. Verlost van de twijfels en de beschuldigingen van de vijand.

Ten slotte: draag Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt.

Het is belangrijk om als christen de bijbel te leren kennen. Als je christen bent dan geloof ik, zoals ik net zei, dat het je doel is om elke dag steeds meer op Jezus te lijken. Om het voorbeeld te volgen van Jezus moet je daarom ook de bijbel lezen. Ze zeggen wel eens dat je wordt wat je leest. Dus als je de bijbel leest en diep in de materie duikt dan zul je ook daadwerkelijk op Jezus gaan lijken.

Het zijn van christen is een dagelijkse keuze. Een mindset. Ik heb er op een gegeven moment voor gekozen om niet meer te zeggen dat ik christen ben of doordat ik een kruisje in mijn oor of aan mijn nek draag ik laat zien dat ik christen ben. Ik heb ervoor gekozen om mijn gedachten te richten op het goede doen. Ik maakte een keuze voor Jezus en ik wil Jezus volgen. Dat is een dagelijkse keuze. Door mijn gedachten op orde te hebben kan ik onbewuste keuzes maken. Ik train mijzelf om onbewust bekwaam christen zijn. Dat wil ik jullie ook meegeven en aanmoedigen om te doen. Word je ervoor beloond? Dat weet je niet, vaak niet in ieder geval. Maar het is het beste om te doen en het maakt het leven een stuk prettiger als je leeft met Jezus als bron, om zo het kwade te weerstaan.

Volg me op Social Media

Be First to Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoi mijn naam is Tim Wildeman en mij kan je bereiken via: timwildeman@hotmail.com 0612563692